Klant feedback

Spesjale tank oan de leararen fan Nomi Sineesk online. Om't ik foar de jongste poppe soargje moat, kin ik myn oare bern net trochgean.
Frou Zhu hat my in protte holpen. Myn bern hawwe mear as in jier mei har leard. No kinne se ferhalen selsstannich lêze en kinne se thús flot yn 't Sineesk mei my prate.

- Mem fan Yihan

Se fynt de klasse fan frou Ding tige leuk, en frou Ding is altyd yn steat har oandacht op 'e klasse te freegjen. Se wie eartiids hiel stadich doe't se har húswurk die. No sil se har Sineeske húswurk ôfmeitsje sadree't se de klasse beëindiget en ik hoech har net mear te begelieden. 

—— Jay's mem

Ik wurdearje frou Hu. Yn it ferline hat it Leo altyd sawat in oere duorre om wiskunde-tafoeging en subtraksje te dwaan. Nei twa moanne te learen mei frou Hu kin hy no 100 wiskundeproblemen yn 10 minuten foltôgje en it juste taryf is ek heul heech. Ik hoopje dat Leo's wiskunde better en better kin wurde en ik hoech my der gjin soargen mear oer te meitsjen.

—— Leo syn mem

Hy groeide op yn 'e Feriene Steaten en d'r binne gjin Sineeske freonen om him hinne. Hy koe net kommunisearje mei syn pake en beppe doe't wy yn it ferline weromkamen nei Sina. Dit jier sil ik him werom nimme om syn pake en beppe te ferrassen! Mei tank oan frou Han foar har help en geduld mei Raymond, in protte tank!

—— Raymond syn mem